Υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα

     Οι υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε εν συντομία τις κύριες διαφορές ώστε να επιλέξετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Δημόσιες δομές
  • Περιλαμβάνουν δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ΤΟΜΥ, περιφερειακά ιατρεία και άλλες δομές.
  • Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους πολίτες με μόνιμη κατοικία στη χώρα.
  • Δωρεάν υπηρεσίες περίθαλψης και νοσηλείας καθώς και εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις.
  • Στις δημόσιες δομές μπορείτε να επιλέξετε προσωπικό ιατρό.
  Ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές
   • Οι ασθενείς πρέπει να πληρώσουν για τα νοσήλειά τους.
   • Πολλές φορές προσφέρονται υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων και διαγνωστικών εξετάσεων.
   • Οι ασφαλισμένοι πολίτες μπορούν να καλύψουν ένα μέρος του κόστους μέσω της ασφάλειάς τους εφόσον η δομή έχει συμβάσεις με τους ασφαλιστικούς φορείς.
   Ιδιώτες ιατροί
   • Απατείται πληρωμή για τις υπηρεσίες.
   • Οι περισσότεροι ιδιώτες ιατροί είναι πιστοποιημένοι όσον αφορά την συνταγογράφηση. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος από τη δαπάνη που αφορά τα φάρμακα που συνταγογραφεί ο ιδιώτης ιατρός καλύπτεται από τον ασφαλιστικό σας φορέα.
   • Κάποιοι ιδιώτες ιατροί επιπλέον έχουν σύμβαση με ασφαλιστικούς φορείς. Έτσι μπορείτε να τους επισκέπτεστε δωρεάν.
   • Κάποιοι ιδιώτες ιατροί έχουν σύμβαση "προσωπικού ιατρού" με τον ΕΟΠΥΥ. Οι πολίτες που διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα μπορούν να τους επιλέξουν για δωρεάν υπηρεσίες εντός όμως συγκεκριμένου ωραρίου. Στις υπόλοιπες ώρες αυτά τα ιατρεία λειτουργούν επί πληρωμή.
   Ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα
   • Προσφέρουν απεικονιστικές ή/και εργαστηριακές εξετάσεις επί πληρωμή.
   • Ένα μέρος της δαπάνης μπορεί να καλύπτεται από τον ασφαλιστικό σας φορέα εφόσον το διαγνωστικό κέντρο έχει συνάψει τις αντίστοιχες συμβάσεις.
   Ιδιωτικά φαρμακεία
    • Ο μεγαλύτερος όγκος των συνταγογραφούμενων και μη φαρμάκων διατίθεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
    • Η συμμετοχή στη δαπάνη των ασφαλισμένων είναι η ίδια ανεξαρτήτως εάν η συνταγογράφηση έχει πραγματοποιηθεί σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές. Οι ανασφάλιστοι πολίτες καλούνται να συνταγογραφούν τα φάρμακά τους σε δημόσιες δομές προκειμένου να πληρώσουν συμμετοχή και όχι το πλήρες αντίτιμο.

    Πολίτες με ασφαλιστική ικανότητα


    Εφόσον διαθέτετε ασφαλιστική ικανότητα μπορείτε να εξυπηρετείστε δωρεάν στις δημόσιες δομές, σε ιδιώτες ιατρούς με σύμβαση και να επιλέγετε προσωπικό ιατρό είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη. Οι διαγνωστικές υπηρεσίες στις δημόσιες δομές είναι δωρεάν ενώ στις ιδιωτικές δομές θα πρέπει να πληρώσετε "συμμετοχή". "Συμμετοχή" θα πρέπει να πληρώσετε και για τη φαρμακευτική σας δαπάνη στα ιδιωτικά φαρμακεία.

    Ανασφάλιστοι πολίτες 


    Όλοι οι πολίτες με νόμιμα έγγραφα μπορούν να εξυπηρετούνται στις δημόσιες δομές δωρεάν. Μπορούν να επιλέγουν προσωπικό ιατρό απόκλειστικά αυτές τις δομές. Εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση ιδιωτικών υπηρεσιών, θα πρέπει να καταβάλουν το πλήρες κόστος αυτής της υπηρεσίας είτε αφορά περίθαλψη και νοσηλεία, είτε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Για τη φαρμακευτική τους δαπάνη πληρώνουν "συμμετοχή" μόνο στην περίπτωση που η συνταγογράφηση πραγματοποιείται σε δημόσιες δομές. Διαφορετικά καλούνται να πληρώσουν το σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης.